Adalet Bakanlığı 3912 zabıt katibi alıyor

Adalet Bakanlığı’nın 3.606 sözleşmeli, 306 kadrolu zabıt katibi alımı ilanı yayımlandı.

Başvuruların 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceği öğrenildi.

Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan o ilan şu şekilde : 

İLÂN
Adalet Bakanlığından
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 3.606 sözleşmeli zabıt
katibi,
b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–13
dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadrolu zabıt kâtibi,
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak
kaydıyla alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve
daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı
Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-
2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak
1979 ve sonrası doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel Şartlar:
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer
lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla
verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak
belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı
metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet
komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç
dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava
alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit
edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı
içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam
yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
3) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek
üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet
başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı
gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta
ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları
adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet
komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden
birinde görevlendirilebileceklerdir.)
Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak,
bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4) Başvuru tarihi:
Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
5) Sınav yeri:
Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet
komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
6) Uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi:
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir
komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da
uygulamalı sınava girebilecektir. 7) Uygulamalı sınav tarihi ve saati:
21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş
hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının
tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
8) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime
sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak
istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da
sözlü sınava girebileceklerdir.
9) Sözlü sınav tarihi ve saati:
9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar
sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden
günlerde sınava devam edilecektir.
10) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin
edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı
örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca
onaylı örneği),
d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da
yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu
ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).
11) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen
Adalet Komisyonlarını gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur. NOT :
1) Kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak
sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına, sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar; aynı
komisyon içerisinde yapılacak kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.
Ancak, kadrolu veya sözleşmeli zabıt kâtipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar
destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli
mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Sözleşmeli zabıt kâtibi ve kadrolu zabıt kâtibi sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları
dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye
hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen
atamaları yapılmayacaktır.
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen
atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları
açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan
adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 3606 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Atamanın Yapılacağı Mahal-Verilen İzin

Merkez Adana Adliyesi 50
Mülhakat Karaisalı Adliyesi 2
Mülhakat Karataş Adliyesi 2
TOPLAM 54

Merkez Adıyaman Adliyesi 7
Mülhakat Besni Adliyesi 2
Mülhakat Gerger Adliyesi 2
Mülhakat Gölbaşı(Adıyaman) Adliyesi 2
Mülhakat Kahta Adliyesi 2
TOPLAM 15

Merkez Ankara Adliyesi 95
Mülhakat Bala Adliyesi 1
Mülhakat Elmadağ Adliyesi 2
Mülhakat Haymana Adliyesi 2
Mülhakat Kalecik Adliyesi 2
Mülhakat Polatlı Adliyesi 2
TOPLAM 104

Merkez Ankara Batı Adliyesi 50
Mülhakat Beypazarı Adliyesi 1
Mülhakat Kazan Adliyesi 2
Mülhakat Kızılcahamam Adliyesi 1
Mülhakat Nallıhan Adliyesi 1
TOPLAM 55

Merkez Antalya Adliyesi 80
Mülhakat Kemer Adliyesi 10
Mülhakat Korkuteli Adliyesi 4
TOPLAM 94

Merkez Ardahan Adliyesi 4
Mülhakat Göle Adliyesi 2
Mülhakat Hanak Adliyesi 2
Mülhakat Posof Adliyesi 2
TOPLAM 10

Mülhakat Arhavi Adliyesi 1
Mülhakat Borçka Adliyesi 1
Mülhakat Hopa Adliyesi 5
Mülhakat Şavşat Adliyesi 1
Mülhakat Yusufeli Adliyesi 2
TOPLAM 10

Merkez Aydın Adliyesi 6
Mülhakat Çine Adliyesi 1
Mülhakat Germencik Adliyesi 3
TOPLAM 10

Bafra Adli Yargı Merkez Bafra Adliyesi 10
TOPLAM 10

Merkez Bakırköy Adliyesi 155
Mülhakat Büyükçekmece Adliyesi 35
Mülhakat Küçükçekmece Adliyesi 80
TOPLAM 270

Merkez Balıkesir Adliyesi 5
Mülhakat Bigadiç Adliyesi 1
Mülhakat İvrindi Adliyesi 1
Mülhakat Kepsut Adliyesi 2
Mülhakat Savaştepe Adliyesi 1
Mülhakat Sındırgı Adliyesi 3
Mülhakat Susurluk Adliyesi 3
TOPLAM 16

Merkez Bandırma Adliyesi 6
Mülhakat Erdek Adliyesi 3
Mülhakat Gönen(Balıkesir) Adliyesi 2
Mülhakat Manyas Adliyesi 2
Mülhakat Marmara Adliyesi 2
TOPLAM 15

Merkez Bartın Adliyesi 6
Mülhakat Amasra Adliyesi 5
Mülhakat Ulus Adliyesi 2
TOPLAM 13

Merkez Batman Adliyesi 3
Mülhakat Kozluk Adliyesi 1
Mülhakat Sason Adliyesi 1
TOPLAM 5

Bayburt Adli Yargı Merkez Bayburt Adliyesi 2
TOPLAM 2

Merkez Bergama Adliyesi 6
Mülhakat Dikili Adliyesi 3
Mülhakat Kınık Adliyesi 2
TOPLAM 11

Merkez Bilecik Adliyesi 5
Mülhakat Bozüyük Adliyesi 2
Mülhakat Gölpazarı Adliyesi 3
Mülhakat Osmaneli Adliyesi 2
Mülhakat Söğüt Adliyesi 2
TOPLAM 14

Merkez Bingöl Adliyesi 10
Mülhakat Genç Adliyesi 1
Mülhakat Karlıova Adliyesi 3
Mülhakat Kiğı Adliyesi 2
Mülhakat Solhan Adliyesi 2
TOPLAM 18

Merkez Bitlis Adliyesi 3
Mülhakat Adilcevaz Adliyesi 2
Mülhakat Ahlat Adliyesi 1
Mülhakat Güroymak Adliyesi 1
Mülhakat Hizan Adliyesi 1
Mülhakat Mutki Adliyesi 1
Mülhakat Tatvan Adliyesi 1
TOPLAM 10

Bodrum Adli Yargı Merkez Bodrum Adliyesi 30
TOPLAM 30

Merkez Boğazlıyan Adliyesi 6
Mülhakat Çayıralan Adliyesi 2
Mülhakat Sarıkaya Adliyesi 1
TOPLAM 9

Merkez Bolu Adliyesi 5
Mülhakat Gerede Adliyesi 4
Mülhakat Göynük Adliyesi 1
Mülhakat Mengen Adliyesi 2
Mülhakat Mudurnu Adliyesi 1
TOPLAM 13

Merkez Bolvadin Adliyesi 2
Mülhakat Çay Adliyesi 5
Mülhakat Emirdağ Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Boyabat Adliyesi 3
Mülhakat Durağan Adliyesi 1
TOPLAM 4

Merkez Burdur Adliyesi 3
Mülhakat Bucak Adliyesi 1
Mülhakat Gölhisar Adliyesi 1
Mülhakat Tefenni Adliyesi 2
Mülhakat Yeşilova Adliyesi 1
TOPLAM 8

Merkez Burhaniye Adliyesi 3
Mülhakat Ayvalık Adliyesi 3
Mülhakat Edremit Adliyesi 3
TOPLAM 9

Merkez Bursa Adliyesi 140
Mülhakat Gemlik Adliyesi 3
Mülhakat Karacabey Adliyesi 4
Mülhakat Keles Adliyesi 1
Mülhakat Mustafakemalpaşa Adliyesi 4
Mülhakat Orhaneli Adliyesi 1
Mülhakat Orhangazi Adliyesi 8
TOPLAM 161

Merkez Ceyhan Adliyesi 14
Mülhakat Yumurtalık Adliyesi 6
TOPLAM 20

Merkez Cizre Adliyesi 10
Mülhakat Silopi Adliyesi 4
TOPLAM 14

Merkez Çanakkale Adliyesi 9
Mülhakat Çan Adliyesi 1
Mülhakat Ezine Adliyesi 1
Mülhakat Gelibolu Adliyesi 2
Mülhakat Yenice(Çanakkale) Adliyesi 2
TOPLAM 15

Mülhakat Ilgaz Adliyesi 1
Mülhakat Kurşunlu Adliyesi 1
Mülhakat Şabanözü Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Çarşamba Adliyesi 11
Mülhakat Terme Adliyesi 4
TOPLAM 15

Merkez Çorlu Adliyesi 20
Mülhakat Çerkezköy Adliyesi 12
Mülhakat Saray(Tekirdağ) Adliyesi 3
TOPLAM 35

Merkez Çorum Adliyesi 7
Mülhakat Bayat(Çorum) Adliyesi 2
Mülhakat İskilip Adliyesi 1
Mülhakat Kargı Adliyesi 2
Mülhakat Osmancık Adliyesi 1
TOPLAM 13

Merkez Denizli Adliyesi 15
Mülhakat Acıpayam Adliyesi 2
Mülhakat Buldan Adliyesi 2
Mülhakat Çal Adliyesi 3
Mülhakat Çameli Adliyesi 2
Mülhakat Çardak Adliyesi 3
Mülhakat Çivril Adliyesi 1
Mülhakat Kale(Denizli) Adliyesi 2
Mülhakat Sarayköy Adliyesi 2
Mülhakat Tavas Adliyesi 1
TOPLAM 33

Merkez Dinar Adliyesi 1
Mülhakat Dazkırı Adliyesi 4
TOPLAM 5

Merkez Diyarbakır Adliyesi 110
Mülhakat Bismil Adliyesi 7
Mülhakat Çermik Adliyesi 1
Mülhakat Çınar Adliyesi 2
Mülhakat Çüngüş Adliyesi 1
Mülhakat Dicle Adliyesi 1
Mülhakat Eğil Adliyesi 2
Mülhakat Ergani Adliyesi 1
Mülhakat Hani Adliyesi 2
Mülhakat Hazro Adliyesi 3
Mülhakat Kulp Adliyesi 2
Mülhakat Lice Adliyesi 3
Mülhakat Silvan Adliyesi 6
TOPLAM 141

Merkez Doğubayazıt Adliyesi 5
Mülhakat Diyadin Adliyesi 3
TOPLAM 8

Merkez Düzce Adliyesi 18
Mülhakat Akçakoca Adliyesi 1
Mülhakat Yığılca Adliyesi 1
TOPLAM 20

Merkez Edirne Adliyesi 2
Mülhakat Enez Adliyesi 1
Mülhakat İpsala Adliyesi 1
Mülhakat Keşan Adliyesi 4
Mülhakat Uzunköprü Adliyesi 2
TOPLAM 10

Merkez Elazığ Adliyesi 5
Mülhakat Çemişgezek Adliyesi 1
Mülhakat Karakoçan Adliyesi 3
Mülhakat Keban Adliyesi 1
Mülhakat Kovancılar Adliyesi 1
Mülhakat Maden Adliyesi 1
Mülhakat Palu Adliyesi 2
TOPLAM 14

Merkez Elbistan Adliyesi 3
Mülhakat Afşin Adliyesi 1
Mülhakat Göksun Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Elmalı Adliyesi 4
Mülhakat Demre Adliyesi 2
Mülhakat Finike Adliyesi 2
Mülhakat Kaş Adliyesi 9
Mülhakat Kumluca Adliyesi 9
TOPLAM 26

Merkez Erciş Adliyesi 7
Mülhakat Çaldıran Adliyesi 2
Mülhakat Muradiye Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Ereğli(Konya) Adliyesi 4
Mülhakat Karapınar Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Ermenek Adliyesi 8
Mülhakat Sarıveliler Adliyesi 2
TOPLAM 10

Merkez Erzincan Adliyesi 4
Mülhakat İliç Adliyesi 2
Mülhakat Kemah Adliyesi 2
Mülhakat Kemaliye Adliyesi 3
Mülhakat Refahiye Adliyesi 1
Mülhakat Tercan Adliyesi 2
TOPLAM 14

Merkez Erzurum Adliyesi 15
Mülhakat Çat Adliyesi 2
Mülhakat Horasan Adliyesi 2
Mülhakat İspir Adliyesi 2
Mülhakat Karayazı Adliyesi 3
Mülhakat Pasinler Adliyesi 1
Mülhakat Tortum Adliyesi 1
TOPLAM 26

Merkez Eskişehir Adliyesi 15
Mülhakat Beylikova Adliyesi 2
Mülhakat Çifteler Adliyesi 2
Mülhakat Mihalıççık Adliyesi 2
Mülhakat Sivrihisar Adliyesi 2
TOPLAM 23

Merkez Fethiye Adliyesi 5
Mülhakat Ortaca Adliyesi 5
TOPLAM 10

Merkez Gaziantep Adliyesi 85
Mülhakat Araban Adliyesi 2
Mülhakat Nurdağı Adliyesi 3
TOPLAM 90

Gebze Adli Yargı Merkez Gebze Adliyesi 15
TOPLAM 15

Merkez Giresun Adliyesi 5
Mülhakat Bulancak Adliyesi 2
Mülhakat Dereli Adliyesi 2
Mülhakat Espiye Adliyesi 2
Mülhakat Tirebolu Adliyesi 2
TOPLAM 13

Mülhakat Kelkit Adliyesi 2
Mülhakat Şiran Adliyesi 2
Mülhakat Torul Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Hakkari Adliyesi 3
Mülhakat Çukurca Adliyesi 2
TOPLAM 5

Merkez Hatay Adliyesi 12
Mülhakat Altınözü Adliyesi 1
Mülhakat Kırıkhan Adliyesi 5
Mülhakat Reyhanlı Adliyesi 5
Mülhakat Samandağ Adliyesi 2
TOPLAM 25

Merkez Hınıs Adliyesi 2
Mülhakat Tekman Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Iğdır Adliyesi 7
Mülhakat Aralık Adliyesi 4
Mülhakat Tuzluca Adliyesi 4
TOPLAM 15

Merkez Isparta Adliyesi 2
Mülhakat Eğirdir Adliyesi 1
Mülhakat Keçiborlu Adliyesi 1
Mülhakat Senirkent Adliyesi 3
Mülhakat Sütçüler Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez İnebolu Adliyesi 2
Mülhakat Cide Adliyesi 2
Mülhakat Küre Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez İnegöl Adliyesi 11
Mülhakat İznik Adliyesi 1
Mülhakat Yenişehir Adliyesi 1
TOPLAM 13

Merkez İskenderun Adliyesi 13
Mülhakat Dörtyol Adliyesi 8
Mülhakat Erzin Adliyesi 4
TOPLAM 25

Merkez İstanbul Adliyesi 166
Mülhakat Gaziosmanpaşa Adliyesi 50
TOPLAM 216

Merkez İstanbul Anadolu Adliyesi 190
Mülhakat Adalar Adliyesi 2
Mülhakat Beykoz Adliyesi 6
TOPLAM 198

Merkez İzmir Adliyesi 85
Mülhakat Çeşme Adliyesi 6
Mülhakat Karaburun Adliyesi 1
Mülhakat Kemalpaşa Adliyesi 8
Mülhakat Menderes Adliyesi 1
Mülhakat Torbalı Adliyesi 6
TOPLAM 107

Merkez Kahramanmaraş Adliyesi 7
Mülhakat Andırın Adliyesi 1
Mülhakat Pazarcık Adliyesi 1
Mülhakat Türkoğlu Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Karabük Adliyesi 3
Mülhakat Çerkeş Adliyesi 2
Mülhakat Eskipazar Adliyesi 1
Mülhakat Safranbolu Adliyesi 1
Mülhakat Yenice(Karabük) Adliyesi 3
TOPLAM 10

Karaman Adli Yargı Merkez Karaman Adliyesi 10
TOPLAM 10

Merkez Kars Adliyesi 4
Mülhakat Arpaçay Adliyesi 1
Mülhakat Digor Adliyesi 1
Mülhakat Kağızman Adliyesi 1
Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 2
Mülhakat Selim Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Karşıyaka Adliyesi 25
Mülhakat Aliağa Adliyesi 1
Mülhakat Foça Adliyesi 3
Mülhakat Menemen Adliyesi 3
TOPLAM 32

Merkez Kastamonu Adliyesi 5
Mülhakat Araç Adliyesi 2
Mülhakat Azdavay Adliyesi 2
Mülhakat Devrekani Adliyesi 1
Mülhakat Taşköprü Adliyesi 2
Mülhakat Tosya Adliyesi 3
TOPLAM 15

Merkez Kayseri Adliyesi 62
Mülhakat Bünyan Adliyesi 3
Mülhakat Develi Adliyesi 3
Mülhakat İncesu Adliyesi 3
Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi 3
Mülhakat Sarıoğlan Adliyesi 3
Mülhakat Sarız Adliyesi 3
Mülhakat Tomarza Adliyesi 3
Mülhakat Yahyalı Adliyesi 2
Mülhakat Yeşilhisar Adliyesi 3
TOPLAM 88

Mülhakat Delice Adliyesi 1
Mülhakat Keskin Adliyesi 1
Mülhakat Sulakyurt Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Kırklareli Adliyesi 3
Mülhakat Babaeski Adliyesi 4
Mülhakat Demirköy Adliyesi 1
Mülhakat Lüleburgaz Adliyesi 3
Mülhakat Pınarhisar Adliyesi 3
Mülhakat Vize Adliyesi 1
TOPLAM 15

Merkez Kırşehir Adliyesi 5
Mülhakat Kaman Adliyesi 2
Mülhakat Mucur Adliyesi 2
TOPLAM 9

Merkez Kilis Adliyesi 14
Mülhakat İslahiye Adliyesi 10
TOPLAM 24

Merkez Kocaeli Adliyesi 15
Mülhakat Gölcük Adliyesi 2
Mülhakat Kandıra Adliyesi 5
Mülhakat Karamürsel Adliyesi 3
Mülhakat Körfez Adliyesi 10
TOPLAM 35

Merkez Konya Adliyesi 65
Mülhakat Cihanbeyli Adliyesi 3
Mülhakat Çumra Adliyesi 4
Mülhakat Hadim Adliyesi 2
Mülhakat Kulu Adliyesi 3
Mülhakat Sarayönü Adliyesi 1
TOPLAM 78

Merkez Kozan Adliyesi 4
Mülhakat Aladağ Adliyesi 1
Mülhakat Feke Adliyesi 2
Mülhakat İmamoğlu Adliyesi 1
Mülhakat Tufanbeyli Adliyesi 3
TOPLAM 11

Kütahya Adli Yargı Merkez Kütahya Adliyesi 5
TOPLAM 5

Mülhakat Akçadağ Adliyesi 1
Mülhakat Arapgir Adliyesi 2
Mülhakat Doğanşehir Adliyesi 1
Mülhakat Pütürge Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Manavgat Adliyesi 15
Mülhakat Akseki Adliyesi 2
Mülhakat Gündoğmuş Adliyesi 2
Mülhakat Serik Adliyesi 11
TOPLAM 30

Merkez Manisa Adliyesi 13
Mülhakat Saruhanlı Adliyesi 3
Mülhakat Turgutlu Adliyesi 4
TOPLAM 20

Merkez Mardin Adliyesi 12
Mülhakat Derik Adliyesi 1
Mülhakat Kızıltepe Adliyesi 7
Mülhakat Mazıdağı Adliyesi 2
Mülhakat Nusaybin Adliyesi 1
Mülhakat Ömerli Adliyesi 1
Mülhakat Savur Adliyesi 1
TOPLAM 25

Merkez Mersin Adliyesi 40
Mülhakat Erdemli Adliyesi 10
TOPLAM 50

Merkez Midyat Adliyesi 2
Mülhakat Dargeçit Adliyesi 1
Mülhakat Gercüş Adliyesi 1
Mülhakat İdil Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Muğla Adliyesi 5
Mülhakat Datça Adliyesi 1
Mülhakat Köyceğiz Adliyesi 1
Mülhakat Marmaris Adliyesi 9
Mülhakat Milas Adliyesi 8
Mülhakat Yatağan Adliyesi 1
TOPLAM 25

Merkez Muş Adliyesi 2
Mülhakat Varto Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Nazilli Adliyesi 8
Mülhakat Bozdoğan Adliyesi 1
Mülhakat Karacasu Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Nevşehir Adliyesi 6
Mülhakat Avanos Adliyesi 1
Mülhakat Hacıbektaş Adliyesi 1
Mülhakat Kozaklı Adliyesi 1
Mülhakat Ürgüp Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Niğde Adliyesi 10
Mülhakat Bor Adliyesi 1
Mülhakat Çamardı Adliyesi 2
Mülhakat Çiftlik Adliyesi 2
TOPLAM 15

Nizip Adli Yargı Merkez Nizip Adliyesi 13
TOPLAM 13

Merkez Oltu Adliyesi 3
Mülhakat Şenkaya Adliyesi 2
TOPLAM 5

Merkez Ordu Adliyesi 5
Mülhakat Gölköy Adliyesi 1
Mülhakat Gürgentepe Adliyesi 1
Mülhakat Mesudiye Adliyesi 2
Mülhakat Perşembe Adliyesi 1
TOPLAM 10

Merkez Osmaniye Adliyesi 5
Mülhakat Bahçe Adliyesi 1
Mülhakat Düziçi Adliyesi 2
Mülhakat Kadirli Adliyesi 4
TOPLAM 12

Merkez Ödemiş Adliyesi 6
Mülhakat Bayındır Adliyesi 2
TOPLAM 8

Merkez Patnos Adliyesi 12
Mülhakat Bulanık Adliyesi 4
Mülhakat Malazgirt Adliyesi 2
Mülhakat Tutak Adliyesi 2
TOPLAM 20

Merkez Rize Adliyesi 2
Mülhakat Kalkandere Adliyesi 2
Mülhakat Pazar(Rize) Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Sakarya Adliyesi 70
Mülhakat Akyazı Adliyesi 1
Mülhakat Ferizli Adliyesi 1
Mülhakat Geyve Adliyesi 3
Mülhakat Hendek Adliyesi 3
Mülhakat Karasu Adliyesi 3
Mülhakat Kaynarca Adliyesi 1
Mülhakat Kocaali Adliyesi 1
Mülhakat Pamukova Adliyesi 1
Mülhakat Sapanca Adliyesi 1
TOPLAM 85

Merkez Salihli Adliyesi 2
Mülhakat Demirci Adliyesi 1
Mülhakat Kula Adliyesi 1
Mülhakat Selendi Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Samsun Adliyesi 60
Mülhakat Kavak Adliyesi 2
TOPLAM 62

Merkez Seydişehir Adliyesi 3
Mülhakat Beyşehir Adliyesi 4
Mülhakat Bozkır Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Siirt Adliyesi 7
Mülhakat Baykan Adliyesi 2
Mülhakat Eruh Adliyesi 1
Mülhakat Kurtalan Adliyesi 4
Mülhakat Pervari Adliyesi 1
Mülhakat Şirvan Adliyesi 1
TOPLAM 16

Merkez Silifke Adliyesi 5
Mülhakat Anamur Adliyesi 4
Mülhakat Aydıncık(Mersin) Adliyesi 2
Mülhakat Gülnar Adliyesi 2
Mülhakat Mut Adliyesi 3
TOPLAM 16

Merkez Silivri Adliyesi 18
Mülhakat Çatalca Adliyesi 10
Mülhakat Marmaraereğlisi Adliyesi 2
TOPLAM 30

Merkez Sinop Adliyesi 2
Mülhakat Ayancık Adliyesi 3
Mülhakat Gerze Adliyesi 2
Mülhakat Türkeli Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Sivas Adliyesi 6
Mülhakat Divriği Adliyesi 1
Mülhakat Gemerek Adliyesi 1
Mülhakat Gürün Adliyesi 2
Mülhakat İmranlı Adliyesi 1
Mülhakat Kangal Adliyesi 1
Mülhakat Şarkışla Adliyesi 1
Mülhakat Yıldızeli Adliyesi 2
Mülhakat Zara Adliyesi 2
TOPLAM 17

Merkez Siverek Adliyesi 8
Mülhakat Hilvan Adliyesi 2
TOPLAM 10

Mülhakat Didim(Yenihisar) Adliyesi 7
Mülhakat Kuşadası Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Sungurlu Adliyesi 2
Mülhakat Alaca Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Şanlıurfa Adliyesi 10
Mülhakat Akçakale Adliyesi 10
Mülhakat Birecik Adliyesi 5
Mülhakat Bozova Adliyesi 3
Mülhakat Ceylanpınar Adliyesi 6
Mülhakat Halfeti Adliyesi 2
Mülhakat Harran Adliyesi 3
Mülhakat Suruç Adliyesi 5
Mülhakat Viranşehir Adliyesi 6
TOPLAM 50

Merkez Şebinkarahisar Adliyesi 3
Mülhakat Alucra Adliyesi 2
Mülhakat Koyulhisar Adliyesi 2
Mülhakat Suşehri Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Şırnak Adliyesi 7
Mülhakat Beytüşşebap Adliyesi 1
Mülhakat Uludere Adliyesi 3
TOPLAM 11

Merkez Tarsus Adliyesi 7
Mülhakat Pozantı Adliyesi 3
TOPLAM 10

Merkez Tavşanlı Adliyesi 4
Mülhakat Emet Adliyesi 1
TOPLAM 5

Merkez Tekirdağ Adliyesi 9
Mülhakat Hayrabolu Adliyesi 2
Mülhakat Malkara Adliyesi 1
Mülhakat Muratlı Adliyesi 2
Mülhakat Şarköy Adliyesi 1
TOPLAM 15

Merkez Tokat Adliyesi 6
Mülhakat Artova Adliyesi 2
Mülhakat Reşadiye Adliyesi 2
TOPLAM 10

Merkez Trabzon Adliyesi 20
Mülhakat Araklı Adliyesi 1
Mülhakat Çaykara Adliyesi 2
Mülhakat Maçka Adliyesi 2
Mülhakat Of Adliyesi 4
Mülhakat Sürmene Adliyesi 1
Mülhakat Tonya Adliyesi 3
Mülhakat Vakfıkebir Adliyesi 2
TOPLAM 35

Merkez Tunceli Adliyesi 1
Mülhakat Hozat Adliyesi 1
Mülhakat Mazgirt Adliyesi 1
Mülhakat Nazimiye Adliyesi 1
Mülhakat Ovacık(Tunceli) Adliyesi 1
Mülhakat Pertek Adliyesi 1
Mülhakat Pülümür Adliyesi 1
TOPLAM 7

Merkez Uşak Adliyesi 1
Mülhakat Banaz Adliyesi 1
Mülhakat Eşme Adliyesi 1
Mülhakat Simav Adliyesi 3
Mülhakat Sivaslı Adliyesi 1
TOPLAM 7

Merkez Ünye Adliyesi 2
Mülhakat Akkuş Adliyesi 2
Mülhakat Aybastı Adliyesi 2
Mülhakat Fatsa Adliyesi 4
Mülhakat Korgan Adliyesi 3
Mülhakat Kumru Adliyesi 2
TOPLAM 15

Merkez Van Adliyesi 15
Mülhakat Bahçesaray Adliyesi 2
Mülhakat Başkale Adliyesi 6
Mülhakat Çatak Adliyesi 1
Mülhakat Gevaş Adliyesi 1
Mülhakat Gürpınar Adliyesi 2
Mülhakat Özalp Adliyesi 2
Mülhakat Saray (Van) Adliyesi 1
TOPLAM 30

Merkez Vezirköprü Adliyesi 4
Mülhakat Havza Adliyesi 3
Mülhakat Ladik Adliyesi 1
TOPLAM 8

Yalova Adli Yargı Merkez Yalova Adliyesi 5
TOPLAM 5

Merkez Yalvaç Adliyesi 2
Mülhakat Şarkikaraağaç Adliyesi 3
TOPLAM 5

Merkez Yozgat Adliyesi 5
Mülhakat Akdağmadeni Adliyesi 1
Mülhakat Çekerek Adliyesi 3
Mülhakat Sorgun Adliyesi 1
Mülhakat Şefaatli Adliyesi 1
Mülhakat Yerköy Adliyesi 1
TOPLAM 12

Merkez Yüksekova Adliyesi 8
Mülhakat Şemdinli Adliyesi 2
TOPLAM 10

Merkez Zile Adliyesi 3
Mülhakat Turhal Adliyesi 2
TOPLAM 5

Merkez Zonguldak Adliyesi 3
Mülhakat Alaplı Adliyesi 1
Mülhakat Çaycuma Adliyesi 1
Mülhakat Devrek Adliyesi 3
Mülhakat Gökçebey Adliyesi 3
Mülhakat KDZ.Ereğli Adliyesi 4
TOPLAM 15

Ankara İdari Yargı Merkez Ankara Bölge İdare Mahkemesi 28
TOPLAM 28

Bursa İdari Yargı Merkez Bursa Bölge İdare Mahkemesi 15
TOPLAM 15

Erzurum İdari Yargı Merkez Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 22
TOPLAM 22

Gaziantep İdari Yargı Merkez Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 50
TOPLAM 50

İstanbul İdari Yargı Merkez İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 47
TOPLAM 47

İzmir İdari Yargı Merkez İzmir Bölge İdare Mahkemesi 33
TOPLAM 33

Konya İdari Yargı Merkez Konya Bölge İdare Mahkemesi 26
TOPLAM 26

Samsun İdari Yargı Adalet Komisyonu Samsun İdari Yargı Merkez Samsun Bölge İdare Mahkemesi 10
TOPLAM 10

GENEL TOPLAM 3.606

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 306 KADROLU ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Atamanın Yapılacağı Mahal-Verilen İzin

Adana Merkez Adana Adliyesi 40
TOPLAM 40

Merkez Afyonkarahisar Adliyesi 10
Mülhakat İscehisar Adliyesi 2
Mülhakat Sandıklı Adliyesi 3
Mülhakat Sinanpaşa Adliyesi 1
Mülhakat Şuhut Adliyesi 2
TOPLAM 18

Merkez Ağrı Adliyesi 6
Mülhakat Eleşkirt Adliyesi 2
Mülhakat Taşlıçay Adliyesi 1
TOPLAM 9

Merkez Akhisar Adliyesi 8
Mülhakat Gördes Adliyesi 1
Mülhakat Kırkağaç Adliyesi 1
Mülhakat Soma Adliyesi 6
TOPLAM 16

Merkez Aksaray Adliyesi 12
Mülhakat Eskil Adliyesi 1
Mülhakat Ortaköy(Aksaray) Adliyesi 2
Mülhakat Şereflikoçhisar Adliyesi 3
TOPLAM 18

Merkez Akşehir Adliyesi 8
Mülhakat Doğanhisar Adliyesi 2
Mülhakat Ilgın Adliyesi 4
Mülhakat Yunak Adliyesi 3
TOPLAM 17

Merkez Alanya Adliyesi 30
Mülhakat Gazipaşa Adliyesi 3
TOPLAM 33

Merkez Alaşehir Adliyesi 5
Mülhakat Sarıgöl Adliyesi 1
TOPLAM 6

Merkez Amasya Adliyesi 4
Mülhakat Gümüşhacıköy Adliyesi 1
Mülhakat Taşova Adliyesi 1
TOPLAM 6

Merkez Ankara Adliyesi 50
Mülhakat Gölbaşı(Ankara) Adliyesi 5
Mülhakat Polatlı Adliyesi 5
TOPLAM 60

Boğazlıyan Merkez Boğazlıyan Adliyesi 4
TOPLAM 4

Merkez Cizre Adliyesi 5
Mülhakat Silopi Adliyesi 1
TOPLAM 6

Merkez Fethiye Adliyesi 5
Mülhakat Ortaca Adliyesi 5
TOPLAM 10

Merkez Hatay Adliyesi 3
Mülhakat Altınözü Adliyesi 2
TOPLAM 5

Merkez Kars Adliyesi 9
Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 1
TOPLAM 10

Muğla Mülhakat Milas Adliyesi 7
TOPLAM 7

Nazilli Merkez Nazilli Adliyesi 5
TOPLAM 5

Rize Merkez Rize Adliyesi 13
TOPLAM 13

Sivas Merkez Sivas Adliyesi 8
TOPLAM 8

Söke Merkez Söke Adliyesi 5
TOPLAM 5

Yozgat Merkez Yozgat Adliyesi 10
TOPLAM 10

GENEL TOPLAM 306

Yorumlar (2)

  1. arkadaşlar benim puanım 80 bursayı çok istiyorum sizce olur mu yeter mi puan? yani çok alım olan yerlere mi başvuralım yoksa az alım olan yerlere mi hangisinde daha avantajlı oluruz bilgisi olan cevap verebilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *