Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (YİM) Cevapları (2020)

5 Eylül 2020’de yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı’nın Yazı İşleri Müdürlüğü grubu cevapları sınava katılan adayların sosyal medya ortamlarındaki paylaşımlarından derlenerek aşağıda yayımlanmıştır.

Resmi cevaplar değildir. Siz de yorum kısmına yazarak cevaplara katkıda bulunabilirsiniz.

CEVAPLAR:

 • Nezaket ve saygı
 • Başka bir mahkemeden görevsizlik veya yetkisizlik kararıyla gönderilen dava dosyaları, derhal esas kaydına işlenir
 • Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yerine getirilir
 • Göreve başlayan ve ayrılan personele verilecek veya iptal edilecek yetkilerin denetim ve kontrolünü yapmak Bilgi İşlem Müdürünün görevidir
 • Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir
 • Yazar, yazmayı okumaktan çok sevdiği anlatır
 • Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü
 • Andlaşma Genel Müdürlüğü
 • Cumhuriyetin İlanı siyasi alanda yapılan inkılaptır
 • Crystallizing Public Opinion kitabının yazarı Edward Bernays‘dır.
 • Adli ve İdari Yargı faaliyet raporları, adalet komisyonları tarafından o yılın 31 Mart günü itibariyle yayımlanır
 • 5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin derece ve kademesi 9/2 
 • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak Uyarma cezasını gerektiren filli ve hallerdendir
 • Kişinin hak ve ödevleri: Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
 • Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa,karar ve ilam harcının üçte biri alınır.
 • www.adalet.gen.tr
 • Anayasa Mahkemesi üyeleri 40 yaş ve hakim ve savcıların 25 yıl
 • Hizmetiçi eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
 • Devlet memurları sendika kuramazlar
 • Elektronik tebligat 5. gün sonunda
 • İlgi iki satır altından
 • Kısmen feragat yada kısmen kabul yapılamaz
 • Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü: Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Makedonya cephesi
 • Savaş tazminatı Yunanistan
 • Milli Kongre Cemiyeti
 • HMK dilekçeler iki hafta-iki hafta
 • Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir, en çok 2 defa
 • Kanun ve tüzük 60 gün dava açma hakkı
 • Etik komisyonu 3 kişi
 • www.adalet.gen.tr
 • Tanıklık ücreti Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak ücret tarifesi ile belirlenir
 • İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri
 • Evrak kayıt defterleri kurum arşivi 25 yıl
 • Format: Elektronik dosya türlerini
 • Posta ve zimmet kartonu (2)
 • Hakim bilgi kaydı
 • Kurum avukatlarının yetki belgelerinde noter onayı gerekir
 • 5018 sayılı kanun: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • İlgi, iki satır boşluk bırakılıp yazının solundan doğru yazılır
 • Bakanlık Disiplin Kurulu Başkanı: Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanacak belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir
 • Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu asıl üye sayısı: 2
 • Disiplin hapsi 4 gün
 • CMK tazminat istemi: 3 ay-1 yıl
 • Belediye başkanı 10 gün
 • Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır
 • TBMM: Savaş ilanına karar vermek
 • Yabancı memleket 3 ay
 • TBMM’de boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir
 • İdari İşler Müdürü: Bölge adliye mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak. Bölge adliye mahkemesinin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak.
 • Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü: Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek
 • Gaiplik: 1-5 yıl
 • Uzlaştırma iki defa
 • www.adalet.gen.tr
 • Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir
 • Resmi yazışma logo ile kullanım: 1,5 cm – 0,5 cm
 • Kovuşturma başlamasından hüküm verilinceye kadarki şüphe altında bulunan: Sanık
 • Siyasi parti üye olma yaşı 18
 • Yerinden yönetimin faydaları: Kırtasiyeciliği azaltır
 • Geçici görevlendirme: 6 ay
 • Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınır.
 • İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.
 • 154/1 sayılı genelge: Müracaat evrakı doğrudan kolluğa havale edilir (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi: Çift hakimli (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Kayın hısımlığı evlilik bitince biter (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Segbis ile duruşmaya katılamaz (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Milli Güvenlik Kurulu Genelkurmay başkanlığında (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • 14 yaş ergin kılınma (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Öğrenim hakkı yönetmelikle düzenlenir (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Yürütme yetkisi TBMM (Soruda yanlış olanı soruyor)
 • Elkonulan eşyanın elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde mahkeme, kovuşturma evresinde hakim tarafından verilir. (Soruda yanlış olanı soruyor)

Siz de yorum kısmına yazarak cevaplara katkıda bulunabilirsiniz.

Sınav soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Yorumlar (41)

 1. soruda dava dilekçesinde hangisi eksik olması halinde 1 haftalık kesin süre verilir diye sorulmuştu, isim adres eksik olmasında

  1. UETS ye erisim kayitlari demisti yani sadece delil kaydi dememisti isin icine erisim kaydi girdimi istersen notlara da bak 10 yil

 2. Yabancilarin infazinin tamamlanmasindan sonra yutdisina cikisi nereye bildirilir icisleri bakanligi

 3. adli para cezasinin hapse çevrilmesinde toplam 2 yılı birden fazla sucta 3 yili geçemez sorulan yanlış cevaptı.. doğrusu 3 yil ve 5 yil olacak

 4. İddianamenin kabülünden kararın kesinleşmesine kadar geçen süredeki suç şüphesi altındaki kişi: Sanık

 5. Cumhurbaşkanı yokluğunda MGK’na cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder diye okumuştum emin misiniz ?

  1. Türkçede nazaran diye bir soru vardı, zarf tümleci ve yüklemden oluşan cümle, dosya yazı işler müdürü önünde incelenebilir diyordu (yanlış olanı soruyordu) yazı işleri müdürü yetkisini devredebilir ( yanlış olanı soruyordu) uets kayıtları delil kayıtları değil o yüzden 10 yıl doğru, hiyerarşi idari vesayet arasındaki farkta olmayanı soruyordu genel- istisnai,

 6. Kovuşturma başlamasından hüküm verilinceye kadarki şüphe altında bulunan : sanık

 7. 6100’e göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede belirtilmediği takdirde hakim tarafından eksikliğin giderilmesi için süre verilir?
  Cevap: varsa yasal temsilcisinin adı soyadı…

 8. Arkadaşlar
  Halkla ilişkiler sorularından biri vardı
  Şıklarda
  Zaman mekan finans vardı
  Onun cevabı nedir sizce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *