Yargıtay’dan Hizmetli alımı

Yargıtay Başkanlığı, 20 hizmetli alımına ilişkin ilanı yayımladı.

İşte o ilan;

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 20
hizmetli kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama
yapılacaktır.

2- Başkanlığımızca yapılacak mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012-
KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.

4- Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 05/06/2014
tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40.
maddesindeki yaş şartlarını taşımak

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

d-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317.
maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II) Özel Şartlar:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya
da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3
Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 30/05/2014 Cuma günü başlayıp, 05/06/2014 Perşembe
günü saat 18.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların,
başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.
Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son
günü olan 05/06/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul
edilmeyecektir.

V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

VI-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b-Nüfus cüzdan fotokopisi,
c-Öğrenim belgesi,
d-KPSS-2012 sınav sonuç belgesi
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

VII- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem
yapılmayacaktır.

VIII- Açıktan atama yapılacak hizmetli kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

10.derece : 3
11.derece : 1
13.derece : 13
14.derece : 3
TOPLAM : 20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *