Yargıda Birlik Platformu’ndan açıklama

Yargıda Birlik Platformu, 2014 HSYK seçim etik sözleşmesini açıklayarak amaçlarını ve ilkelerini kamuoyu ile paylaştı.

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının her türlü kaygıdan uzak olarak, sadece ülkeleri için taşıdıkları sorumluluk ve adalet duygusunun verdiği enerji ile yargıya azalan güveni yeniden tesis etmek için oluşturdukları Yargıda Birlik Platformu kamuoyuna amaçlarını ve ilkelerini açıkladı.
İşte Yargıda Birlik Platformu’nun açıklaması şöyleydi:

YARGIDA BİRLİK PLATFORMU İLKE VE DEKLARASYONU
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının her türlü kaygıdan uzak olarak, sadece ülkeleri için taşıdıkları sorumluluk ve adalet duygusunun verdiği enerji ile yargıya azalan güveni yeniden tesis etmek için oluşturdukları Yargıda Birlik Platformunun yargı kamuoyuna olan taahhütleri aşağıda yer almaktadır.
Bu taahhütlerin meslektaşlarımız tarafından takip edileceğine olan inancımız adalet sistemimizin geleceği açısından umudumuzu güçlendirmektedir.
Ortaya koyduğumuz bu ilke ve taahhütleri paylaşacak meslektaşlarımızla, yolumuza devam edeceğimizi tüm yargı kamuoyunun bilgisine sunarız.

YARGIDA BİRLİK PLATFORMUNUN ÜSTLENDİĞİ MİSYON
Yargıda Birlik Platformu;
· Kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeten,
· Bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyen,
· Zümre hakimiyetine izin vermeyen,
· Mesleki kıdem, ehliyet ve liyakati dikkate alan,
· Zedelenen çalışma barışını yeniden tesis etmeyi amaç edinen,
· Görünüşte değil, esasta şeffaf olan,
· Hesap verme mekanizmalarını işleten,
· Ulaşılabilir,
· Eleştirilere açık ve taleplere duyarlı,
· İlkelerinden ödün vermeyen,
Bir yargı yönetimini hedeflemektedir.

YARGIDA BİRLİK PLATFORMUNUN YARGIYA OLAN GÜVENİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BENİMSEDİĞİ İLKELER
Yargıda Birlik Platformu;
· Tüm farklılıkları kucaklayan bir anlayışı hayata geçirmek,
· Liyakati dikkate almak ve hukukçu kimliği öne çıkarmak,
· Ayrımcılığı ve ayrımcılığa dayanan uygulamaları ortadan kaldırmak,
· Atama, terfi, teftiş ve özlük haklarına ilişkin kaygıları gidermek,
· Meslektaşlarımızın şahsi veya ailevi durumlarından kaynaklanan taleplerine duyarlı olmak,
· HSYK’nın yaptığı tayin, terfi ve yüksek yargı üyelik seçimlerinde standart, ilke ve kuralların mevzuatla belirlenmesini sağlamak,
· Müstemir yetkiler belirlenirken ihtisaslaşmaya dikkat etmek,
· Bölge sistemini değiştirerek her bölgeyi kendi içinde derecelendirmek,
· Uluslararası metinlerden de yararlanarak yargısal etik kodları belirlemek,
· Haksız disiplin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek,
· Hakim ve savcılar ile tüm adalet personelinin mali haklarının iyileştirilmesini sağlamak,
· Her mahkemenin bakacağı maksimum iş sayısını makul sınırlarda belirlemek ve bunlara mutlak suretle uyulmasını sağlamak,
· Mesleki örgütlenme özgürlüğünün yasal güvencesini oluşturmak,
suretiyle yargıya olan güveni yeniden tesis etmeyi hedef edinmektedir.

YARGIDA BİRLİK PLATFORMU HSYK SEÇİMLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
· Mahkemelerin anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yaşatma ve yüceltme görevini yerine getirebilmeleri için, yetkin, bağımsız ve tarafsız yargıya ihtiyaç zorunluluğunu,
· Çağdaş demokratik toplumda, yargı sistemine ve yargının ahlakî gücü ve dürüstlüğüne halkın güveninin sağlanmasını,
· Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bireysel ve kurumsal olarak, görevlerini halkın emaneti olarak görmeleri ve saygı duymalarını, yargı sistemine duyulan güveni yükseltmek ve sürdürmek için ellerinden gelen en yüksek çabayı göstermelerinin zorunlu olduğunu,
· Yargı etiğinde, yüksek standartların yaşatılması ve yüceltilmesinde temel sorumluluğun kurumsal olarak yargıya ait bulunmasını,
· Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 27 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/ 23 sayılı kararıyla, üye devletleri, yargı mensupları için mesleki ve etik davranış ilkeleri bakımından kurallar geliştirmede veya kuralları gözden geçirmede kendi hukuk sistemlerine uygun olarak, yargı kurumlarını Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ni dikkate almaya teşvik etmeye çağırmış olması dikkate alınarak
Belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla HSYK’da görev almaya talip olan YARGIDA BİRLİK PLATFORMU KURUL ADAYLARI, aşağıdaki Yargı Etiği İlkeleri’ni KABUL ETMEYİ taahhüt ederler.
Platform adayları arasından seçilen HSYK üyeleri;
· Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına, Birleşmiş Milletler etik kodlarına uygun davranacağına, hiçbir cemaat, grup veya kişinin tesiri altında kalmayacağına, kanun ve vicdan dışında hiçbir güce biat etmeyeceğine söz verirler.
· Kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes için adaleti gözeteceklerine, bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliği tüm çalışmalarında benimseyeceklerine söz verirler.
· Görünüşte değil esasta şeffaf, hesap verme mekanizmalarını işleten bir kurul oluşturmayı taahhüt ederler.
· Yapacakları tasarruflarda kıdem, liyakat ve objektif kriterleri dikkate alacaklarına ve kimseyi ötekileştirmeyeceklerine söz verirler.
· Kurulda düzen ve nezaketi koruyacak ve resmi sıfatla ilişkide olduğu herkese karşı sabırlı, vakur, ulaşılabilir, eleştirilere açık, taleplere duyarlı ve nazik olacak, hakim ve Cumhuriyet savcılarına üstlendikleri görevlerin onuruna yakışır şekilde muamele gösterecek, tüm kurul personelinin de aynı biçimde davranmasını sağlayacaklardır.
· Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının bağımsız ve tarafsız olarak görev yapmalarının temini için bireysel ve kurumsal tehdit, baskı ve harici etkilerden uzak bir çalışma ortamı temin edilmesi için azami gayret sarfedeceklerdir.
· Yargı bağımsızlığının muhafazası için temel unsur olan halkın güvenini güçlendirecek şekilde, yargı etiğiyle ilgili yüksek standartları sergiler ve yüceltirler.
· Tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda veya makul bir kişinin gözünde, üyenin tarafsız olarak karar veremeyeceği izleniminin doğabileceği durumlarda, hangi aşamada olursa olsun karar merciinden çekileceklerini taahhüt ederler.
· Tüm faaliyetlerinde, kurul üyeliğine yakışmayacak şekilde davranmaktan ve görünmekten kaçınacaklarını taahhüt ederler.
· Kendi ev ve işyerinin, iş takibi amacıyla başka birileri tarafından görüşme yeri olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini taahhüt ederler.
· Hiçbir şekilde eşini, kardeşini ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri akrabalarını yüksek yargı üyeliğine veya unvanlı görevlere atamayacağını kabul ederler.
· Platform adaylarından HSYK üyesi seçilenler ve aile fertleri, Kurul faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı, yapacağı veya yapmaktan kaçınması gereken herhangi bir şeye ilişkin olarak, hediye, borç, yarar, ayrıcalık veya lütuf gibi bir menfaat talep etmediği gibi kabul de edemez. Hatta makul ölçüler çerçevesinde kuruldaki görevlerinin ifasını etkilemeye yönelik olarak algılanabilecek diğer şeyleri yapmaktan da kaçınacaklardır.
· Yargı makamının itibarını, kendine, aile fertlerinden birine veya başka bir kimseye özel çıkar sağlamak üzere kullanmayacaklarını taahhüt ederler.
· Kamuoyu tepkisini yatıştırmak, eleştirilerin önüne geçmek veya uygunsuz bir çıkarı gerçekleştirmek gibi gayri ahlaki ve gayri kanuni herhangi bir çaba ve gayrette bulunmayacaklardır. Bunlarla ilgili tek ölçü olarak kanun ve adaleti kabul edecekler ve bunlardan asla sapmayacaklardır.
· Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarının diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, örgütlenme ve toplanma özgürlüğüne sahip olduğuna inanır ve desteklerler.
· Görevi ifa esnasında elde etmiş olduğu bilgileri, görevi dışındaki amaçlarla kullanmayacaklarını taahhüt ederler.
· Görevlerinin ifasına yönelik meşru eleştirileri sınırlamak için zorunlu olmadıkça idari, cezai ve hukuki yaptırımlara başvurmaktan genel olarak kaçınmayı taahhüt ederler.
· Görevlerinin ifasında, sözleri ve davranışlarıyla herhangi bir kişi veya gruba karşı yanlı veya önyargılı davranışlar sergilemeyeceklerini taahhüt ederler.
· Adalete erişim, hukukun üstünlüğü için vazgeçilmez önemde olduğundan kendi yetkileri dâhilinde, bu erişimi kolaylaştıracak ve artıracak usulleri benimsemeyi taahhüt ederler.
· Disiplin soruşturmalarında meslektaşlar lehine veya aleyhine olmasına bakmaksızın, tüm delilleri değerlendirirler. Meslektaşların suçluluğuna veya masumiyetine ilişkin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gerekli ve makul soruşturmaların yapılmasına ve sonuçlandırılmasına gayret ederler. Daima gerçeği ararlar; masumiyet karinesine saygı gösterirler.
· Disiplin soruşturmalarını ancak somut olay hakkında güvenilir ve kabul edilebilir olduğuna makul ölçüler çerçevesinde inanılan deliller olması halinde başlatırlar, aksi halde disiplin soruşturmasına yer olmadığına karar vereceklerini taahhüt ederler.
· Hakimler ve Cumhuriyet Savcılarının, mesleki sorumluluklarını bağımsız bir şekilde ve bu ilkelere uygun olarak yerine getireceklerine inanır ve bu amaçla yasamanın, yürütmenin ve yargının keyfi işlemlerine karşı korunmalarını sağlamayı taahhüt ederler.
· Ağır ceza merkezlerinin tamamına gidip meslektaşların sorunlarını, talep ve önerilerini yerinde görüp dinlemeyi taahhüt ederler.
Açıklayacağımız HSYK üye adaylarımızın da, bu program çerçevesinde hareket etmeyi yazılı olarak taahhüt edeceklerinin bilinmesini istiyor ve 2014 HSYK seçim etik sözleşmemizi kamuoyunun eleştiri, öneri ve katkılarına sunuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir