Yargıtay’dan Zabıt Katibi alımı

Yargıtay Başkanlığı, 15 zabıt katibi alımına ilişkin ilanı yayımladı.

İşte o ilan;

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 15
zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna
göre açıktan atama yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme
Sınavı (2012 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar
başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b- Son başvuru günü olan 05/06/2014 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki
yaş şartlarını taşımak ve Merkezi sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını
bitirmemiş olmak.
c- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317.
maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
II) Özel Şartlar:
a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların
ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim
kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150
saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar
sertifikası istenmeyecektir.)
b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (En az 120 saat)
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her
hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden
bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime
yazmak. (Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime
yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)

III- Başvuru yeri ve şekli:
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya
da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100
Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.
IV- Başvuru tarihi:
Başvurular 30/05/2014 Cuma günü başlayıp, 05/06/2014 Perşembe günü saat 18.00’de sona
erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai
bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.
Yargıtay Başkanlığı dışında başka Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü
olan 05/06/2014 tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul
edilmeyecektir.
V-Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
VI- Başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygulama
sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) yapılacaktır. Bilgisayar klavyesi ile üç dakikada
en az 90 kelime yazılması zorunlu olup; mülakat sınavına; merkezi KPSS sınavından alınan
puanların %35’i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100
puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime
sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin birlikte toplamı esas olmak üzere;
en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağrılacaktır.
Sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Adayların sözlü
mülakatta başarılı sayılabilmesi için, mülakata katılan adaylar hakkında, mülakat heyetinin
verdiği puan ortalamasının en az 50 puan olması gerekmektedir.
VII- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları %
35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan
edilecektir.
VIII – Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
IX- Başvuru için gerekli belgeler:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b- Nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
d- KPSS – 2012 sınav sonuç belgesi fotokopisi,
e- Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi başvuru formuna
yapıştırılacak)
f- Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya
yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge fotokopisi.

X-Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem
yapılmayacaktır.
XI- Açıktan atama yapılacak zabıt katibi dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

9.derece : 2
10.derece : 1
11.derece : 2
12.derece : 5
13.derece : 5
TOPLAM : 15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir