Adalet Bakanlığı 813 mübaşir alıyor

Adalet Bakanlığı’nın 798 sözleşmeli, 15 kadrolu zabıt katibi alımı ilanı yayımlandı.

Başvuruların 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona ereceği öğrenildi.

Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan o ilan şu şekilde : 

İLÂN
Adalet Bakanlığından
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere toplam 798
sözleşmeli mübaşir,
b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7–13
dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 15 kadrolu mübaşir,
Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan
alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama
sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava
alınmayacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-
2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak
1979 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel şartlar:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara
gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî
Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak
suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına
gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya
hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1/A ve EK-1/B listelerde gösterilen merkez
ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)
Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak,
bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6) Başvuru tarihi:
Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
7) Sınav yeri:
Bakanlıkça uygun görülen EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen adalet komisyonları olup,
sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
8) Sözlü sınav tarihi ve saati:
16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da,sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü
sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
9) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin
edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı
örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca
onaylı örneği),
d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması
Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).
10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen
Adalet Komisyonlarını gösteren EK-1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur. NOT:
1) Kadrolu mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak
sözleşmeli mübaşirlik sınavına, sözleşmeli mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı
komisyon içerisinde yapılacak kadrolu mübaşirlik sınavına başvurabileceklerdir.
Ancak, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek
personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları ile kadrolu şoförlük, kadrolu ve
sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Sözleşmeli mübaşir ve kadrolu mübaşir sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate
alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak
kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları
yapılmayacaktır.
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen
atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları
açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan
adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

DETAYLAR : http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=7fef795c-383b-47ee-9174-bfee9f23e554

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir