İcra müdür ve yardımcılarının atama esasları açıklandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce, icra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2014 yılında yapılacak olan atamaların esasları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde :

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 82084579/2651 22/04/2014
Konu: İcra müdür ve müdür yardımcısı atamaları

..……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2014 yılında yapılacak olan atamalarda, İcra
Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 34 ve
devamı maddelerindeki genel hükümler ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmesi uygun
görülmüştür.

A-Yaz Kararnamesi Genel Esasları:
1) 2014 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları
kapsayacaktır.
2) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Ağustos 2014 tarihi esas
alınacaktır.
3) Bulundukları yerdeki bölge asgari hizmet süresini doldurmayanlar, talepleri
olmadıkça kararnameye dâhil edilmeyecektir.
4) Naklen atanmaya hak kazanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması
esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü bölgede iki yıl; dördüncü
ve beşinci bölgelerde ise bir yıl çalışmış olanların talepleri kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre
değerlendirilecektir.
5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede on, ikinci bölgede altı, üçüncü
bölgede üç, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise iki yılını dolduranlar resen atamaya tâbi
tutulacaktır. Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge
mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.
6) Kur’a ile birinci ve ikinci bölgelere atananlardan üç yılını; üçüncü bölgelere
atananlardan ise iki yılını dolduranlar da resen atamaya tâbi tutulacaktır.
7) Yönetmeliğin 39 uncu ve devamı maddelerindeki mazeretleri nedeniyle tayin
talebinde bulunanların talepleri, mazeretini belgelendirmeleri şartıyla kadro iş ve ihtiyaç
durumuna göre değerlendirilecektir.
8) Yukarıda belirtilen kapsamda atamaya tâbi olup da Yönetmeliğin 39 uncu ve
devamı maddelerinde belirtilen mazeretleri nedeniyle yerinde kalmak isteyenlerin talepleri de
mazeretlerini belgelendirmeleri şartıyla kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.
9) Yönetmeliğe göre eş durumu nedeniyle yapılacak atamalarda, eşleri hâkim-savcı,
polis, asker gibi zorunlu atamaya tâbi olanlar hakkında kadro, iş ve ihtiyaç durumunun elverdiği
ölçüde hizmet süresi dikkate alınmayacak, eşleri diğer kamu görevlerinde bulunanların ise iş,
kadro ve ihtiyaç durumu uygun olmak kaydıyla en az bir yıl hizmetinin bulunması şartı
aranacaktır.
10) Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle eğitim durumu “mazeret”
kapsamından çıkarılmış olduğundan eğitim mazeretleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
11) Yönetmeliğin 43 üncü maddesi uyarınca disiplin yönünden zorunlu görülmesi
halinde ilgililer resen atamaya tâbi tutulabileceklerdir.

B-Güz Kararnamesi Genel Esasları:
1) 2014 yılı güz kararnamesi, yalnızca disiplin nedeniyle hizmet gereği
yapılacak atamalar ile mazerete dayalı atamaları kapsayacaktır.
2) Yaz kararnamesinden önce mevcut olup da yaz kararnamesinde
değerlendirilmeye tâbi tutulmuş olan mazeretler güz kararnamesinde dikkate alınmayacak
olup, yalnızca yaz kararnamesinden sonra ortaya çıkan mazeretler değerlendirilecektir.

C-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1) İlgililerin, eşlerinin meslekleri ve çocuklarının öğrenim durumlarına ilişkin UYAP
kayıtlarını kontrol ederek güncellemesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar
edilecektir.
2) Atanma talebinde bulunacakların Genel Müdürlüğümüz internet sitesindeki
( www.pgm.adalet.gov.tr ) “Formlar” linkinde yer alan “Atama Talep Formu”nu bilgisayar
ortamında eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurarak ayrı bir dilekçeye gerek olmaksızın en
geç 02 Mayıs 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde Cumhuriyet
başsavcılıkları aracılığıyla DYS üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra
gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakatınızda görev yapan icra müdür ve
müdür yardımcılarına tebliğini rica ederim.

Muharrem ÜRGÜP
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür V.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.