İleri Tarihli Maddi Edim Uzlaştırma Rapor Örneği

İLERİ TARİHLİ MADDİ EDİM

UZLAŞTIRMA RAPOR ÖRNEĞİ

Uzlaştırma No____________________________ : 2020/…

Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma No________ : 2020/…

Mahkeme Esas No________________________ :

Uzlaştırmanın konusu suç/suçlar_____________ : Taksirle yaralama

Uzlastırmacının__________________________ :

Adı ve Soyadı________________________________ :

Sicil Numarası_______________________________ :

İletişim Adresi_______________________________ :

Görevlendirme tarihi________________________ : 02.02.2020

Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin

verildiği/ Uzlaşmanın süresinin başladığı tarih : 02.02.2020

Uzlaşma teklif tarihi_______________________ : 06.02.2020

Ek süre verilme tarihi ve süresi_____________ :

Şüphelinin/ Sanığın/ Kanunî temsilcisinin_____ :

Adı ve Soyadı_______________________________ L

T.C. Kimlik Numarası_________________________ :

Adresi_____________________________________ :

Müdafiin_______________________________ :

Adı ve Soyadı_______________________________ :

T.C. Kimlik Numarası_________________________ :

Adresi_____________________________________ :

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası_________ :

Mağdur/ Katılan/Suçtan zarar görenin/

Mağdurun______________________________ :

Adı ve Soyadı_______________________________ L

T.C. Kimlik Numarası_________________________ :

Adresi                                                                           :

Kanunî temsilcisinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adresi:

Vekilinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adresi:

Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası:

Tercümanın:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adresi:

Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa

Türkiye’de göstereceği ikametgâhı:

Taraflardan biri yabancı ve Türkiye’de göstereceği

bir ikametgâhı yok ise ülkesindeki ikametgâhı :

Raporun düzenlendiği ver ve tarih: Mağdurun ikametgâh adresi /20.02.2020

Uzlaştırma süresi: (18) Gün

Uzlaştırma sonucu:

Adı geçen Müşteki ve Şüphelinin taraf olduğu 2020/… sayılı uzlaş­tırma dosyası, … Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca tarafıma teslim edilmiştir.

Dosyanın tesliminden sonra müşteki ve şüpheli ile telefonla temas ku­rulmuş, her iki taraf da uzlaşma teklifine davet edilmiştir.

Mağdur… ile rahatsızlığından dolayı …/…/2O2O tarihinde evinde gö­rüşülerek mağdura; uzlaştırmanın faydaları, sürecin gönüllük, gizlilik ve tarafsızlığa dayanması gibi temel ilkeler, uzlaştırmacının ve tarafların rolü, uzlaştırma süreci, uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları, uz­laştırma sürecinin ücretsiz olması hususlarında bilgilendirme yapılmış ve uzlaşma teklif edilmiştir.

 

Mağdur … uzlaşma teklifini kabul ettiğini beyan ettiğinden uzlaşma teklif formu …/…/2020 tarihinde birlikte imza altına alınmış ve bir örneği mağdura verilmiştir.

Şüpheli ile … tarihinde … yerde görüşülerek, uzlaştırmanın faydaları, sürecin gönüllük, gizlilik ve tarafsızlığa dayanması gibi temel ilkeler, uz- laştırmacının ve tarafların rolü, uzlaştırma süreci, uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları, uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaştırma sürecinin ücretsiz olması hususlarında bilgilendirme yapılmış ve uzlaşma teklif edilmiştir.

Şüpheli ise … uzlaşma teklifini kabul ettiğini beyan ettiğinden, uz­laşma teklif formu … tarihinde birlikte imza altına alınmış ve bir örneği şüpheliye verilmiştir.

Adı geçen müşteki ve şüpheli uzlaşma teklifini kabul ettiklerinden uz­laştırma toplantıları programlanmıştır.

Mağdur rahatsız olduğundan, uzlaştırma toplantısı mağdurun evinde gerçekleştirilmiştir. Mağdurun evinde şüpheliyle birlikte yapılan ortak top­lantıda, uzlaştırmanın tarafsızlık, gizlilik ve gönüllülüğe dayanan özellikle- ri,hukukî sonuçları, temel müzakere kuralları ile ücretsiz olması ve mağ­durun zararının telafisine imkân tanıması gibi faydaları her iki tarafa da açıklanarak ayrı ayrı bilgilenmeleri sağlanmıştır.

20.02.2020 günü yapılan ortak toplantıda uzlaştırma müzakerelerine başlanarak, önce mağdura sonra şüpheliye söz verilmiştir. Mağdur, trafik kazası nedeniyle hafif yaralandığını belirtmiş, yaşadığı sıkıntıları bizzat şüpheliye açıklama fırsatını elde etmiştir.

Ardından şüpheli de söz alarak, olaydan doğan samimi üzüntüsünü dile getirmiş ve mağdurun zararı varsa, bunu tazmin etmeye hazır oldu­ğunu beyan etmiştir.

Müşteki, hastane gideri ile çalışamaması sebebiyle ortaya çıkan zara­rının 20.000,00 TL olduğunu, olaydan doğan sağlık sıkıntıları sebebiyle oğlunun düğününe katılamadığını ve bundan da manevi acı duyduğunu beyan etmiş, 4.000,00 TL manevi zarar istemiştir.

Şüpheli 24.000,00 TL tutarındaki maddî ve manevî tazminatı 03.05.2020 tarihinde tek seferde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Böy- lece mağdur ile şüpheli uzlaşmışlardır.

CMK m. 253 ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m. 20 uyarınca taraflar, uzlaştırma sonunda anlaşmaya varmışlar ve mağdur başka bir talebinin olmadığını açıklamıştır.

CMK m. 253 ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m. 18uyarınca taraflar uzlaştırma sonunda anlaşmaya vardıklarını beyan et­tiklerinden, uzlaştırma görüşmesine son verilerek tarafların özgür iradesi altında uzlaştırma raporuna ayrı ayrı imzaları alınmıştır.

CMK m. 253/15 ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m. 18’e göre taraf sayısından bir fazla olarak hazırladığım uzlaştırma raporu, tarafıma verilen belge örneklerini ve masrafları gösteren belge ile birlikte uzlaştırma bürosuna teslim etmek üzere tanzim edilerek imza altına alın­mıştır.

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, edimin yerine getirilme şekli ve zamanı:

Taraflar, şüphelinin edim olarak müştekiye 20.000,00 TL maddî ve 4.000,00 TL manevî tazminat ödemesi koşuluyla anlaşmışlardır.

Şüpheli, 24.000,00 TL tutarındaki maddî ve manevî tazminatı 03.05.2020 tarihinde müştekinin        numaralı banka hesabına tek sefer-

dehavale masrafları kendisine ait olmak üzere, yatırmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

İmzalar

Süpheli/Sanık:

Mağdur/Katılan:

Uzlaştırmacı:

ONAY ŞERHİ

Tarih, mühür ve imza
Cumhuriyet Savcısı

Kaynak: Uzlaştırma Kılavuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.