Zabıt katibi yönetmeliğinde değişiklik

Zabıt katipliği alımlarına esas teşkil eden Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre; Adalet Bakanlığı sınavdan yaklaşık 1 hafta önce sınavda sorulacak olan metinleri yayımlayacak. Ayrıca, uygulama (klavye) sınavına KPSS puanı sıralaması yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen  kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacak. Uygulama sınavında başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar adayın sözlü sınava çağrılacağı öğrenildi. Zabıt Katibi alımlarında yapılan bu değişikliklerle alımlar icra katibi alımları için aranan şartlarla aynı hale getirildi.

İşte o yönetmelik:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve    25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama    ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde    yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının    birinci günü” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ile özürlü”    ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı    Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının    (5) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi    “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” şeklinde, (6) numaralı    bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde, (16) numaralı bendinin (b) alt    bendinde yer alan “sınav tarihinde” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak    ayının birinci günü itibariyle” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (6)    numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “başvuru tarihinde” ibaresinden    önce gelmek üzere “daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını    belgelemek veya” ibaresi eklenmiştir.

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık    internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında    her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve    adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç    dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak    uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp    kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve    cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına    dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam    yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan    metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

MADDE 3 – Aynı    Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav    işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına da    yaptırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı    Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve    daktilograf” ibaresinden önce gelmek üzere “, mübaşir, şoför” ibaresi    eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki    fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava    merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan    başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”

“Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf    kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan    puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen    kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda    başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en    fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının    üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.”

MADDE 5 – Aynı    Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “16/9/2004    tarihli ve 25585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülerin Devlet    Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik”    ibaresi “2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile    yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet    Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı    Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer    alan “ve Yardım Merkezi Şube” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ve    yardım merkezlerinde şube” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yorumlar (1)

  1. Simdi yonetmelige gore kpss 70 puan şartından hariç engellilerin girmiş oldugu ekpss sinav türünden 70 puan alma şartı yeni eklenmismi oluyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğrulama *